ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Εισαγωγή

Η CNL CAPITAL υιοθετεί τις σύγχρονες αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, ενός συστήματος νόμων, κανόνων, διαδικασιών και ορθών πρακτικών εταιρικής διοίκησης και ελέγχου, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Οι πολιτικές μας στον τομέα της Εταιρικής Διακυβέρνησης έχουν ως στόχο να προασπίσουν τα δικαιώματα των μετόχων μας και τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων μερών, με διαφάνεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων, αποτελεσματικούς εσωτερικούς και λογιστικούς ελέγχους, κατάλληλη διαχείριση του κινδύνου που προκύπτει από τις επενδύσεις και έγκαιρη και σωστή πληροφόρηση προς κάθε ενδιαφερόμενο.

Οι πολιτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχουμε θεσπίσει αντικατοπτρίζουν τη σταθερή μας προσήλωση στους κανόνες ηθικής και ευθύνης που διέπουν τις αποφάσεις των διευθυντικών μας στελεχών, ώστε να διασφαλίζεται όχι μόνο η βιώσιμη ανάπτυξη της CNL CAPITAL αλλά και το συμφέρον των μετόχων και όλων των ενδιαφερομένων μερών σε βάθος χρόνου. Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρίας, καθώς και τα θέματα που αφορούν τον εσωτερικό και λογιστικό έλεγχο, τη μεταφορά πληροφοριών και τη μείωση των επιχειρηματικών και χρηματοοικονομικών κινδύνων συνάδουν με τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ).

Ενημερωτικό Δελτίο

Μετοχή

Χρηματιστηριακή Τιμή
Εσωτερική Αξία Μετοχής

Επικοινωνία ΙR

Επενδυτικές Σχέσεις
κα Κουτσογιαννάκη Γιώτα

Λουκιανού 6, Αθήνα, 10675
Τηλ: +30 210 7239300
Fax: +30 210 7239310
Email: ir@cnlcapital.eu