ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Εισαγωγή

Η CNL Capital με διαφάνεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης, υιοθετεί τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) για τις Εταιρείες με αξίες εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4706/2020 και την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 2/905/3.3.2021).

Ως εταιρική διακυβέρνηση νοείται το σύστημα σχέσεων που εγκαθιδρύεται μεταξύ της Διοίκησης της Εταιρείας, των μετόχων, των εργαζομένων και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου μέρους και αποσκοπεί στη δημιουργία, βιωσιμότητα και ανάπτυξη δυνατών και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.

Ενημερωτικό Δελτίο

Μετοχή


Εσωτερική Αξία Μετοχής10,44 €
30-06-2018
Εσωτερική Αξία Μετοχής
Χρηματιστηριακή Τιμή

Επικοινωνία ΙR

Επενδυτικές Σχέσεις
κα Κουτσογιαννάκη Γιώτα

Μασσαλίας 16, Αθήνα, 10680
Τηλ: +30 210 7239300
Fax: +30 210 7239310
Email: ir@cnlcapital.eu

This post is also available in: en