ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Εισαγωγή

Η CNL CAPITAL εφαρμόζει τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Με διαφάνεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης, οι πολιτικές μας στον τομέα της Εταιρικής Διακυβέρνησης έχουν ως στόχο να προασπίσουν τα δικαιώματα τόσο των μετόχων μας όσο και όλων των ενδιαφερομένων μερών.

Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρίας, καθώς και τα θέματα που αφορούν τον εσωτερικό έλεγχο, τη μεταφορά πληροφοριών και τη μείωση των επιχειρηματικών και χρηματοοικονομικών κινδύνων, ταυτίζεται με τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ).

Ενημερωτικό Δελτίο

Μετοχή


Εσωτερική Αξία Μετοχής10,44 €
30-06-2018
Εσωτερική Αξία Μετοχής
Χρηματιστηριακή Τιμή

Επικοινωνία ΙR

Επενδυτικές Σχέσεις
κα Κουτσογιαννάκη Γιώτα

Μασσαλίας 16, Αθήνα, 10680
Τηλ: +30 210 7239300
Fax: +30 210 7239310
Email: ir@cnlcapital.eu

This post is also available in: en