ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων έχει ως βασικό σκοπό τη διασφάλιση της ύπαρξης αποτελεσματικής και διαφανούς διαδικασίας ανάδειξης υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή, μεταξύ άλλων, διασφαλίζει την ομαλή υλοποίηση και παρακολούθηση της Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις.

Η Επιτροπή είναι τουλάχιστον τριμελής και αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη, δύο (2) τουλάχιστον εκ των οποίων είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σύνθεση Επιτροπής

  • Αλέξανδρος Μπένος, Πρόεδρος Επιτροπής
    Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
  • Ευθύμιος Τσοκάνης, Μέλος Επιτροπής
    Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
  • Νικολέττα Παναγιωτοπούλου, Μέλος Επιτροπής 
    Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Ενημερωτικό Δελτίο

Μετοχή


Εσωτερική Αξία Μετοχής10,44 €
30-06-2018
Εσωτερική Αξία Μετοχής
Χρηματιστηριακή Τιμή

Επικοινωνία ΙR

Επενδυτικές Σχέσεις
κα Κουτσογιαννάκη Γιώτα

Μασσαλίας 16, Αθήνα, 10680
Τηλ: +30 210 7239300
Fax: +30 210 7239310
Email: ir@cnlcapital.eu

This post is also available in: en