ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου

Η Εταιρία έχει συστήσει τριμελή Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων με κύρια καθήκοντα το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός συνολικού προγράμματος παρακολούθησης και διαχείρισης των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις κατηγορίες των κινδύνων που σχετίζονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τον τρόπο συλλογής στοιχείων και τη μέθοδο αξιολόγησής τους, κριτήρια για τη χρήση μόχλευσης, τη συχνότητα των διενεργούμενων ελέγχων, την περιοδικότητα των εκθέσεων που υποβάλλονται στο ΔΣ καθώς και συγκεκριμένες στρατηγικές με στόχο την πρόληψη από ενδεχόμενους κινδύνους.

Ενημερωτικό Δελτίο

Μετοχή


Εσωτερική Αξία Μετοχής10,44 €
30-06-2018
Εσωτερική Αξία Μετοχής
Χρηματιστηριακή Τιμή

Επικοινωνία ΙR

Επενδυτικές Σχέσεις
κα Κουτσογιαννάκη Γιώτα

Μασσαλίας 16, Αθήνα, 10680
Τηλ: +30 210 7239300
Fax: +30 210 7239310
Email: ir@cnlcapital.eu

This post is also available in: en