ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου

Η Εταιρία έχει συστήσει τριμελή Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων με κύρια καθήκοντα το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός συνολικού προγράμματος παρακολούθησης και διαχείρισης των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις κατηγορίες των κινδύνων που σχετίζονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τον τρόπο συλλογής στοιχείων και τη μέθοδο αξιολόγησής τους, κριτήρια για τη χρήση μόχλευσης, τη συχνότητα των διενεργούμενων ελέγχων, την περιοδικότητα των εκθέσεων που υποβάλλονται στο ΔΣ καθώς και συγκεκριμένες στρατηγικές με στόχο την πρόληψη από ενδεχόμενους κινδύνους.

Σύνθεση Επιτροπής

  • Ο Δημήτρης Κατσαμπέκης έχει τριακονταετή εμπειρία στον χρηματοοικονομικό τομέα ως Διευθύνων Σύμβουλος σε ΑΕΕΧ, διαχειριστής επενδύσεων σε ΑΕΔΑΚ καθώς και ως σύμβουλος σε θέματα Διαχείρισης Κινδύνων, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εσωτερικού Ελέγχου Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στα Χρηματοοικονομικά από το Rutgers Management School του New Jersey των ΗΠΑ καθώς και δεκαετή διδακτική εμπειρία στη διοίκηση επιχειρήσεων και τα χρηματοοικονομικά. Ο κ. Κατσαμπέκης είναι πιστοποιημένος σύμβουλος επενδύσεων και διαχειριστής χαρτοφυλακίων σε Ελλάδα και Κύπρο και μέλος του ΙΑRFC/HΠΑ και του CISI/ΕΒ.

Ενημερωτικό Δελτίο

Μετοχή

Χρηματιστηριακή Τιμή
Εσωτερική Αξία Μετοχής

Επικοινωνία ΙR

Επενδυτικές Σχέσεις
κα Κουτσογιαννάκη Γιώτα

Λουκιανού 6, Αθήνα, 10675
Τηλ: +30 210 7239300
Fax: +30 210 7239310
Email: ir@cnlcapital.eu