ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου

Η Εταιρία έχει συστήσει τριμελή Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων με κύρια καθήκοντα το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός συνολικού προγράμματος παρακολούθησης και διαχείρισης των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις κατηγορίες των κινδύνων που σχετίζονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τον τρόπο συλλογής στοιχείων και τη μέθοδο αξιολόγησής τους, κριτήρια για τη χρήση μόχλευσης, τη συχνότητα των διενεργούμενων ελέγχων, την περιοδικότητα των εκθέσεων που υποβάλλονται στο ΔΣ καθώς και συγκεκριμένες στρατηγικές με στόχο την πρόληψη από ενδεχόμενους κινδύνους.

Σύνθεση Επιτροπής

Ο Δημήτρης Κατσαμπέκης έχει τριακονταετή εμπειρία στον χρηματοοικονομικό τομέα ως Διευθύνων Σύμβουλος σε ΑΕΕΧ, διαχειριστής επενδύσεων σε διάφορες ΑΕΔΑΚ και ΑΕΔΟΕΕ καθώς και ως σύμβουλος σε θέματα Διαχείρισης Κινδύνων, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εσωτερικού Ελέγχου Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών στην Ελλάδα και την Κύπρο. Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στα Χρηματοοικονομικά από το Rutgers Management School του New Jersey των ΗΠΑ καθώς και δεκαετή διδακτική εμπειρία στη διοίκηση επιχειρήσεων και τα χρηματοοικονομικά σε διάφορες χώρες. Ο κ. Κατσαμπέκης είναι πιστοποιημένος σύμβουλος επενδύσεων και διαχειριστής χαρτοφυλακίων σε Ελλάδα και Κύπρο και μέλος του ΙΑRFC/HΠΑ και του CISI/ΕΒ.

Ενημερωτικό Δελτίο

Μετοχή


Εσωτερική Αξία Μετοχής10,44 €
30-06-2018
Εσωτερική Αξία Μετοχής
Χρηματιστηριακή Τιμή

Επικοινωνία ΙR

Επενδυτικές Σχέσεις
κα Κουτσογιαννάκη Γιώτα

Λουκιανού 6, Αθήνα, 10675
Τηλ: +30 210 7239300
Fax: +30 210 7239310
Email: ir@cnlcapital.eu

This post is also available in: en