ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι τριμελής και αποτελείται από τα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της Εταιρίας. Στόχο έχει σύμφωνα με το άρθρο 44 του νόμου 4449/2017 να ελέγχει τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, να εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και να παρακολουθεί την εν γένει διαχείριση των κινδύνων που απορρέουν από τις επενδύσεις της.

Σύνθεση Επιτροπής

  • Πρόεδρος: Βασίλειος Αγαπητός
    Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
  • Μέλος: Μάρκος Δράκος
    Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
  • Μέλος: Ευθύμιος Τσοκάνης
    Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Ενημερωτικό Δελτίο

Μετοχή


Εσωτερική Αξία Μετοχής10,44 €
30-06-2018
Εσωτερική Αξία Μετοχής
Χρηματιστηριακή Τιμή

Επικοινωνία ΙR

Επενδυτικές Σχέσεις
κα Κουτσογιαννάκη Γιώτα

Λουκιανού 6, Αθήνα, 10675
Τηλ: +30 210 7239300
Fax: +30 210 7239310
Email: ir@cnlcapital.eu

This post is also available in: en