ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι τριμελής και αποτελείται από τα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της Εταιρίας. Στόχο έχει σύμφωνα με το άρθρο 44 του νόμου 4449/2017 και το άρθρο 74 του νόμου 4706/2020, να ελέγχει τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, να εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και να παρακολουθεί την εν γένει διαχείριση των κινδύνων που απορρέουν από τις επενδύσεις της.

Σύνθεση Επιτροπής

  • Αλέξανδρος Μπένος, Πρόεδρος Επιτροπής
    Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
  • Ευθύμιος Τσοκάνης, Μέλος Επιτροπής
    Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
  • Νικολέττα Παναγιωτοπούλου, Μέλος Επιτροπής
    Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Ενημερωτικό Δελτίο

Μετοχή


Εσωτερική Αξία Μετοχής10,44 €
30-06-2018
Εσωτερική Αξία Μετοχής
Χρηματιστηριακή Τιμή

Επικοινωνία ΙR

Επενδυτικές Σχέσεις
κα Κουτσογιαννάκη Γιώτα

Μασσαλίας 16, Αθήνα, 10680
Τηλ: +30 210 7239300
Fax: +30 210 7239310
Email: ir@cnlcapital.eu

This post is also available in: en