ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου συνιστά ανεξάρτητη οργανωτική Διεύθυνση εντός της Εταιρίας, με σκοπό την παρακολούθηση και την βελτίωσητων λειτουργιών της Εταιρείας αναφορικά με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής, έχει την ευθύνη για τον έλεγχο τωνεπιχειρησιακών λειτουργιών και την παρακολούθηση της πιστής τήρησης του Εσωτερικού Kανονισμού Λειτουργίας και του Καταστατικού τηςΕταιρίας, σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, τους κανονισμούς καθώς και τις οδηγίες που εκδίδει η CNL CAPITAL.

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας και ενισχύει την Εταιρία στο να επιτύχει τους στόχους της, παρέχοντας μια συστηματικήκαι δομημένη προσέγγιση για την αξιολόγηση και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων ελέγχου, της διαχείρισης κινδύνων και τηςΕταιρικής Διακυβέρνησης.

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής είναι πρόσωπο διορισμένο από το ΔΣ της CNL CAPITAL, ασκεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας καιαναφέρει τα αποτελέσματα των εργασιών του, στην Επιτροπή Ελέγχου.

Ενημερωτικό Δελτίο

Μετοχή


Εσωτερική Αξία Μετοχής10,44 €
30-06-2018
Εσωτερική Αξία Μετοχής
Χρηματιστηριακή Τιμή

Επικοινωνία ΙR

Επενδυτικές Σχέσεις
κα Κουτσογιαννάκη Γιώτα

Μασσαλίας 16, Αθήνα, 10680
Τηλ: +30 210 7239300
Fax: +30 210 7239310
Email: ir@cnlcapital.eu

This post is also available in: en