ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Περίληψη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CNL CAPITAL Ανώνυμη Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών – Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» και το διακριτικό τίτλο «CNL CAPITAL ΕΚΕΣ-ΔΟΕΕ» καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως ισχύει, το Καταστατικό της Εταιρείας και τους Ν.4548/2018 και Ν. 4209/2013, όπως ισχύουν, και εν γένει σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που τη διέπει.

Δείτε την Περίληψη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας εδώ.

Ενημερωτικό Δελτίο

Μετοχή


Εσωτερική Αξία Μετοχής10,44 €
30-06-2018
Εσωτερική Αξία Μετοχής
Χρηματιστηριακή Τιμή

Επικοινωνία ΙR

Επενδυτικές Σχέσεις
κα Κουτσογιαννάκη Γιώτα

Μασσαλίας 16, Αθήνα, 10680
Τηλ: +30 210 7239300
Fax: +30 210 7239310
Email: ir@cnlcapital.eu