ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Συναλλαγές Υπόχρεων προσώπων Ν.3340/2005

Η CNL CAPITAL σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3340/2005 (Προστασία Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες), εφαρμόζει διαδικασία ενημέρωσης προς το επενδυτικό
κοινό, σε ότι αφορά τη διενέργεια συναλλαγών για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται από την
κείμενη νομοθεσία.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΙΔΙΟΤΗΤΑΣΥΝΑΛ/ΝΟΣΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΑΓΟΡΑΤΕΜΑΧΙΑΑΞΙΑ (€)  Α/ΠΕΙΔΟΣ
ΛΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗΠΡΟΕΔΡΟΣ CNL CAPITAL & ΑΝΤΙΠΡ.-ΔIEYΘ. ΣΥΜΒ. CNL ΑΕΔΟΕΕΙΔΙΟΣ18/10/2018Χ.Α1201.159ACNLCAP