ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων

Η υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων έχει την ευθύνη της άμεσης και ισότιμης πληροφόρησης των μετόχων, καθώς και της εξυπηρέτησής τους σε θέματα άσκησης των δικαιωμάτων τους με βάση το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας.

Οι κύριες αρμοδιότητές αφορούν την αποτελεσματική και έγκαιρη ενημέρωση των επενδυτών, των φορέων αγοράς καθώς και των αρμόδιων Εποπτεύοντων Φορέων. Η υπηρεσία είναι επίσης επιφορτισμένη με την ενημέρωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Ενημερωτικό Δελτίο

Μετοχή

Χρηματιστηριακή Τιμή
Εσωτερική Αξία Μετοχής

Επικοινωνία ΙR

Επενδυτικές Σχέσεις
κα Κουτσογιαννάκη Γιώτα

Λουκιανού 6, Αθήνα, 10675
Τηλ: +30 210 7239300
Fax: +30 210 7239310
Email: ir@cnlcapital.eu