ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων

Η Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων έχει την ευθύνη για την άμεση, ορθή, και ισότιμη πληροφόρηση των μετόχων της Εταιρείας και των θεσμικών επενδυτών.

Η Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων προβαίνει στις απαραίτητες ανακοινώσεις που αφορούν ρυθμιζόμενες πληροφορίες, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 3556/2007 (Α΄ 91), καθώς και εταιρικά γεγονότα σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4548/2018 με σκοπό την ενημέρωση των μετόχων ή δικαιούχων άλλων κινητών αξιών της Εταιρείας. Επιπροσθέτως, η Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων έχει την αρμοδιότητα για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, όσον αφορά στη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών και στις λοιπές εφαρμοστέες διατάξεις.

Ενημερωτικό Δελτίο

Μετοχή


Εσωτερική Αξία Μετοχής10,44 €
30-06-2018
Εσωτερική Αξία Μετοχής
Χρηματιστηριακή Τιμή

Επικοινωνία ΙR

Επενδυτικές Σχέσεις
κα Κουτσογιαννάκη Γιώτα

Μασσαλίας 16, Αθήνα, 10680
Τηλ: +30 210 7239300
Fax: +30 210 7239310
Email: ir@cnlcapital.eu

This post is also available in: en