ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων

Η υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων έχει την ευθύνη της άμεσης και ισότιμης πληροφόρησης των μετόχων, καθώς και της εξυπηρέτησής τους σε θέματα άσκησης των δικαιωμάτων τους με βάση το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας.

Οι κύριες αρμοδιότητές αφορούν την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των επενδυτών, των φορέων αγοράς καθώς και των αρμόδιων Εποπτεύοντων Φορέων. Η υπηρεσία είναι επίσης επιφορτισμένη με την ενημέρωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Ενημερωτικό Δελτίο

Μετοχή


Εσωτερική Αξία Μετοχής10,44 €
30-06-2018
Εσωτερική Αξία Μετοχής
Χρηματιστηριακή Τιμή

Επικοινωνία ΙR

Επενδυτικές Σχέσεις
κα Κουτσογιαννάκη Γιώτα

Μασσαλίας 16, Αθήνα, 10680
Τηλ: +30 210 7239300
Fax: +30 210 7239310
Email: ir@cnlcapital.eu

This post is also available in: en