Δελτίο τύπου αναφορικά με τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις CNL CAPITAL 2018

Δελτίο τύπου αναφορικά με τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις CNL CAPITAL 2018

Δελτίο τύπου αναφορικά με τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις CNL CAPITAL 2018 800 600 CNL CAPITAL

H CNL CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ δημοσίευσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για την χρήση 2018 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου.