Διανοµή µερίσµατος

CNL Capital - ανακοινώσεις

Διανοµή µερίσµατος

Διανοµή µερίσµατος 800 600 CNL CAPITAL

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 02/04/18, αποφάσισε τη διανοµή συνολικού καθαρού µερίσµατος ύψους 38.450,00 ευρώ (€) το οποίο θα διανεµηθεί…