Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

CNL Capital - εταιρικές πράξεις

Έναρξη Διαπραγμάτευσης του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας

Έναρξη Διαπραγμάτευσης του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας 800 600 CNL CAPITAL

Η «CNL CAPITAL E.K.E.Σ. -Δ.Ο.Ε.Ε.» γνωστοποιεί ότι από την 31.07.2018 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών του συνόλου των μετοχών της,…

CNL Capital - εταιρικές πράξεις

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μέσω Δημόσιας Προσφοράς στο ευρύ επενδυτικό κοινό

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μέσω Δημόσιας Προσφοράς στο ευρύ επενδυτικό κοινό 800 600 CNL CAPITAL

Διατέθηκαν συνολικά 400.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας με ονομαστική αξία €10 εκάστη. Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές, οι οποίοι…

CNL Capital - εταιρικές πράξεις

Ολοκλήρωση της ΑΜΚ 16.02.18

Ολοκλήρωση της ΑΜΚ 16.02.18 800 600 CNL CAPITAL

Στις 16/2/2018 ολοκληρώθηκε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μεγέθους €1,605,760 με την έκδοση €154,400 νέων μετοχών σε τιμή €10.40. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της…

CNL Capital - εταιρικές πράξεις

Ολοκλήρωση της ΑΜΚ 07.12.2016

Ολοκλήρωση της ΑΜΚ 07.12.2016 800 600 CNL CAPITAL

Ολοκληρώθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2016 η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας που αποφασίστηκε στη Γενική Συνέλευση της 7ης Ιουλίου 2016. , Παρά…